ความผิดฐานฟอกเงิน

21/05/2018 nakorn 0

วันนี้ สภ.ท่าตูม ขอนำเสนอ ความรู้ทางกฏหมายว่าด้วยความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือที่เรียกกันว่า ” ปปง.” ได้จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ศึกษา สามารถอ่านและศึกษาทำความเข้าใจได้อย่างง่ายและชัดเจน เรามาดูบางส่วนของเอกสารฉบับดังกล่าวกัน เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง การฟอกเงิน กันครับ และ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ Link >>>>http://www.amlo.go.th/index.php/th/component/banners/click/57  

สถานภาพอาชญากรรมประจำเดือน เม.ย. 2561

14/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม สรุปสถานภาพอาชญากรรมโดยใช้ข้อมูลจากสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 2561 เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลังในเดือน เม.ย. 2559 2560 และ 2561 รายละเอียดตามภาพ

การประกันตัวผู้ต้องหา

12/05/2018 nakorn 0

สภ.ท่าตูม นำเสนอความรู้ในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหากันนะครับ เรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแนวไว้ให้ข้าราชการตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ดังนั้น เพื่อให้การเรียกประกันหรือหลักประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมีความเหมาะสมกับ พฤติการณ์แห่งคดี และไม่สร้างภาระแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนในการที่จะได้รับการ ปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงวางแนวทางเกี่ยวกับ การกําหนดวงเงินประกัน การกําหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้ บุคคลเป็นประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ดังต่อไปนี้