การประกันตัวผู้ต้องหา

สภ.ท่าตูม นำเสนอความรู้ในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหากันนะครับ เรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแนวไว้ให้ข้าราชการตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อํานาจ หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่น ดังนั้น เพื่อให้การเรียกประกันหรือหลักประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนมีความเหมาะสมกับ พฤติการณ์แห่งคดี และไม่สร้างภาระแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนในการที่จะได้รับการ ปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงวางแนวทางเกี่ยวกับ การกําหนดวงเงินประกัน การกําหนดหลักทรัพย์ที่อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้ บุคคลเป็นประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ดังต่อไปนี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*